Vedtekter

For Norsk Lipizzanerforening, stiftet 1991.

Justering pr. 02.03.1997, 17.02.2001, 02.03.2002, 27.02.2010 og 26.02.2011,

1.0

1.1

Navn og formål

Navn

Foreningens navn er Norsk Lipizzanerforening, her forkortet til NLF.

1.2

Tilknytning

Foreningen er tilknyttet Lipizzan International Federation (LIF).

1.3

Formål

Foreningens formål er å:

2.0

2.1

Medlemskap

Som medlem kan, etter søknad, tas opp enhver uberyktet person. Medlemskap er åpent for alle som har interesse for Lipizzanerhester i Norge, og ikke har vært eller er dømt for mishandling og/eller vanskjøtsel av dyr.

2.2

Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Medlemmer som skylder kontingent strykes som medlem. Personer som er strøket som medlemmer står fritt til å melde seg inn i foreningen på nytt.

2.3

Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens regler og retningslinjer. Medlemmer forplikter seg til å opptre på en slik måte at foreningens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være foreningen i hende til rett tid. Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

2.4

Opphør av medlemskap

Medlemskap i foreningen opphører ved:

Copyright © NLF 2012. All rights reserved.